Utleievilkår

Følgende vilkår gjelder ved kompressorutleie hos Hedmark Service AS:
 1. Leietiden regnes fra den dag maskinen leveres fra utleiers lager til og med den dagen den blir tilbakelevert, og etter at eventuelle sluttreparasjoner er utført.
 2. Leieren holder selv brensel og filter som er foreskrevet for maskinen, og skal påse at nødvendig service, smøring og oljeskift blir foretatt til de fastsatte tider.
 3. 5% forsikring og mottakskontroll kommer i tillegg.
 4. All skade som påføres maskinen i leietiden, enten det skyldes leietaker selv, dens underordnede, tredjemann eller hendig uhell skal belastes av leietakeren.
 5. Maskinen er brann- og tyveriforsikret av utleier/eier.
 6. Maskinen er utlevert i renvasket og driftsklar stand. Transportable kompressorer leveres tilbake med full dieseltank.
 7. Leieren har ikke rett til fremleie, og må ikke bruke maskinen mer enn 8 timer pr. døgn uten at tillatelse er innhentet. Hvis den brukes to eller tre skrift pr. døgn heves leien med respektive 60 og 100%.
 8. Frakt betales/ordnes av leietakeren.
 9. Leveres i rengjort i god stand. På tilsmussede maskiner vil rengjøring bli anført.
 10. For ekstra slitasje forårsaket av sand-, borrestøv eller andre urenheter, blir belastet leietakeren.
 11. Utleieren fritar seg for tap som leietakeren påføres ved driftsstans eller annen skade som direkte eller indirekte er forårsaket av leiemaskinen.
 12. I henhold til denne avtalen leier dere/leietakeren av Hedmark Service AS overstående maskin på betingelser som er angitt.
 13. Brytes avtalt langtidsleie med inngått spesialpris, betales ordinær leie.

Tilbake til våre sider om utleie.